Start / Volvo 140 / 12.) Propshaft / 1.) 142/144 B18/B20ABDF 67-73 / Bolt kit propshaft flange type 1140 (for UJs 672037, 1217606)

Bolt kit propshaft flange type 1140 (for UJs 672037, 1217606)

Bolt kit propshaft flange type 1140 (for UJs 672037, 1217606)
Bolt kit propshaft flange type 1140 (for UJs 672037, 1217606)