Start / Volvo 740/760 / 23.) Bränslesystem / 1.) B23/B200/B230 / 4.) Insprutning / Insprutningsventil 240/740/940 -91 B19E/B21E/F/FT, 23E, 200/230E

Insprutningsventil 240/740/940 -91 B19E/B21E/F/FT, 23E, 200/230E

Insprutningsventil 240/740/940 -91 B19E/B21E/F/FT, 23E, 200/230E
Insprutningsventil 240/740/940 -91 B19E/B21E/F/FT, 23E, 200/230E